Jan HusStřední škola

Hus, jak ho neznáte – pro SŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Charakteristika programu

Interaktivní dílna je didaktický materiál s informacemi a fakty o Husově životě a obsahuje jeho dvanáct životních hodnot. Tento edukativní materiál je zpracovaný jako výtvarné dílo v prezentačním programu PREZI a obsahuje podrobnou metodiku pro učitele, jak s materiálem pracovat. Mezi očekávané výstupy patří zvýšení obecného povědomí o Husovi, definování morálních a etických hodnot, které vyznával, s praktickou aplikací do života studentů.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.

Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.“ 

Evaluace programu učitelem:

“Program je pojat interaktivně. Velmi pozitivní jsou hodnoty Husova života, propojeno s hodnotami moderního člověka. Zejména hodnota pravdy v Husově životě. Program velmi kvalitní. Střídání činností – výklad lektora, skupinové práce, obhajování svých názorů, prezentace, videoklip, význam Husa pro současnost.” Mgr. Magdalena Wojnarová, SŠ Bohumín