O Janu Husovi

Hus, jak ho neznáte

pro střední školy
Které hodnoty z Husova života lze využít při řešení životních situací i dnes?

Charakteristika programu

Interaktivní dílna je didaktický materiál s informacemi a fakty o Husově životě a obsahuje jeho dvanáct životních hodnot. Tento edukativní materiál je zpracovaný jako výtvarné dílo v prezentačním programu PREZI a obsahuje podrobnou metodiku pro učitele, jak s materiálem pracovat. Mezi očekávané výstupy patří zvýšení obecného povědomí o Husovi, definování morálních a etických hodnot, které vyznával, s praktickou aplikací do života žáků a studentů. 

Hus, jak ho neznáte

pro 2. stupeň ZŠ (7. - 9. ročník)
Seznámení s nejdůležitějšími fakty z Husova života, jeho odkazem, hodnotami a přesahem do dnešní doby.

Charakteristika programu

Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob, položil základy naší duchovní tradice, základy, které se týkají lidské svobody i mravní poctivosti. Velké osobnosti našeho národního obrození i náš první prezident T. G. Masaryk navazovali na Husovy myšlenky. Jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství. Jsou totiž nadčasové a stejně jako mluvily k mnoha lidem v Husově době, mají nám co říci i dnes.

Tajemství Husích stop

pro 1. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)
Dvě vyučovací hodiny vedené zábavnou formou, seznámení s osobou Mistra Jana Husa.

Charakteristika programu

Program začíná hravou motivací formou vtipných otázek, pomocí nichž žáci získají husí stopy (obrázky, indicie o Janu Husovi a jeho životě), nad kterými pak mají ve skupinkách diskutovat, co asi obrázek znamená. Následuje  prezentace s objasněním. Druhá část je zaměřena na hodnoty, které Hus zastával. 

Hravou formou hodnoty aplikují na dnešní dobu. V poslední části žáci vyrábí „husí stopy“ a hrají scénky.